תביעות ייצוגיות

מהי תביעה ייצוגית? 

תביעה ייצוגית היא תביעה שמנוהלת ע"י תובע יחיד (ולעתים ע"י קבוצה קטנה של תובעים) בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לנהל את התביעה בשם הקבוצה כולה, והתביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.

האם ניתן להגיש תביעה ייצוגית בכל נושא?

ממש לא! במדינת ישראל תביעות ייצוגיות יכולות להיות מוגשות רק בנושא שהחוק קבע לגביו באופן מפורש  כי ניתן להגיש בקשר אליו תביעה ייצוגית. 

 

להלן רשימה חלקית ולא ממצה של הנושאים שבהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית:

 1. תביעה נגד עוסק (כלומר מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן), בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.

 2. תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לעניין שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.

 3. תביעה נגד בנק, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.

 4. תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים.

 5. תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה.

 6. תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגע.

 7. תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

 8. תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, או לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד. 

 9. תביעה בעילה לפי פרקים ד', ה' או ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 10. תביעה בעילה לפי הוראות הנגישות (לאנשים עם מוגבלויות) לפי חוק התכנון והבניה.

 11. תביעה בעילה לפי הוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים).

 12. תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 2 עד 3ב לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007, או לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, אך למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעסיק של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי;

 13. תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר, וכן תביעה נגד רשות מקרקעי ישראל להשבת סכומים שגבתה שלא כדין אף אם אינם בגדר תשלום חובה;

 14. תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בעילה לפי הסעיף האמור.

 

חוקים ותקנות