top of page

האם חצר אנגלית נחשבת למרפסת? מנהל הארנונה בעיריית פ"ת חשב שכן, ועדת הערר ובית המשפט חשבו אחרת

בין עיריית פתח תקוה לנישומים התפתח ויכוח האם דינן של חצרות אנגליות כדינן של מרפסות לעניין החיוב בארנונה.

בין עיריית פתח תקוה לנישומים התפתח ויכוח האם דינן של חצרות אנגליות כדינן של מרפסות לעניין החיוב בארנונה.טענת הנישומים, שמצאה אוזן קשבת בבית משפט ובוועדת הערר, החצר האנגלית - לפחות זאת בנדונה בפניו - נועדה אך ורק לשם החדרת אור ואוויר אל חלל המרתף, ולא לאיזו מטרה אחרת, וזאת חרף העובדה שקיימת יציאה מן המרתף אל החצר.


אמנם, גם מנהל הארנונה אינו סבור כי דינן של כל החצרות האנגליות הינו שווה, ויש חצר אנגלית שמטרתה היא אכן לשמש אך ורק למטרת אור ואוורור, כדוגמת החצר האנגלית הנוספת בביתו של אחד הנישומים, אך במקרה שבו קיימת יציאה מן המרתף אל החצר- סבור מנהל הארנונה שיש לראות בחצר האנגלית מרפסת - מבחינת דיני הארנונה- לכל דבר ועניין.


בצו הארנונה של עיריית פתח תקוה מוגדרת "מרפסת" כדלקמן:

"שטח שרצפתו מרוצפת או עשויה מבטון או מאספלט או אבנים או שיש או כל חומר אחר מוקף מעקה מכל חומר שהוא בגובה של 40 ס"מ מינימום ובשלושה צדדים".


בית המשפט לעניינים מינהליים שדן בערעור מנהל הארנונה על החלטת ועדת הערר שלא לראות בחצר האנגלית "מרפסת", ציין, כי על פי לשונן של הגדרות "שטח בניין" ו"מרפסת" בצו הארנונה, ניתן היה לסבור כי הגדרת "מרפסת" סובלת אף חצר אנגלית, וזאת למצער כאשר מדובר בחצר שקיימת אליה יציאה מהדירה.

.מנגד, בית המשפט קובע כי אין להתעלם מהעובדה כי ההגדרה של "מרפסת" בצו הארנונה עושה שימוש במונח "מעקה", וכי קשה לכנות את קיר התמך בחצר האנגלית כ"מעקה" דווקא, במיוחד נוכח העובדה כי הדרישה בצו הארנונה היא שהמעקה יהיה בגובה של לפחות 40 ס"מ, יכולה להצביע על טיבו של המעקה בו מדובר.


בית המשפט אף מציין כי גם מהבחינה הפונקציונלית קשה למצוא תשובה ברורה לשאלה האם דינה של חצר אנגלית כדין מרפסת. "מחד, ומנקודת מבטם של אלה המצויים במרתף, החצר האנגלית, בוודאי בשטח החצרות האנגליות שבביתו של המשיב, מאפשרת לצאת אליה ולעשות בה שימוש שנעשה דרך כלל במרפסת, ובכלל זאת לשבת בה על כסאות סביב שולחן תחת כיפת השמיים. מנגד, אין להתעלם מכך שהחצר האנגלית נועדה להחדרת אור ואוויר למרתף הבית, כפי שהתרשמה הוועדה מהביקור שערכה בנכס. לפיכך עולה השאלה האם החצר האנגלית הופכת לבעלת ייעוד אחר אך בשל כך שקיימת אפשרות לעשות בה גם שימוש הנעשה דרך כלל במרפסת. בסופו של דבר, גם המערער מסכים כי ייעודה המרכזי והעיקרי של חצר אנגלית היא החדרת אור ואוויר לחלל המרתף, וייעוד זה בוודאי שאינו משתנה אך בשל כך שניתן להציב כיסא או שולחן באותה חצר".


בסופו של דבר, ובמיוחד לאחר שבית המשפט מצביע על העובדה שבמקרה של נישום אחר, בחר מנהל הארנונה להגיע להסכמות על אי חיוב החצר האנגלית שנדונה בהליך משפטי, דחה בית המשפט את הערעור של מנהל הארנונה, והותיר על החלטת ועדת הערר על כנה.


עמ"נ 68221-10-18 מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה נ' שקד

9 views0 comments

コメント


bottom of page