top of page

החלטה מקיפה של ועדת ערר לתכנון ובניה בנושא שימוש למרפאות בייעוד מסחרי

Updated: Jan 15

ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז צפון אישררה את החלטת רשות הרישוי המקומית קרית שמונה לאשר בבניין מסחרי שימוש למרפאה.


גם מרפאה יכולה להיחשב "בית עסק"

החלטה זו ניתנה בהתבסס על חוות דעת משפטית לפיה המונח "בית עסק" שהוא שימוש מותר בייעוד מסחר לפי התכנית החלה, עשוי לכלול בתוכו גם מרפאה, וכי גם ברמה העניינית נראה כי השימוש בשטח המסחרי מתאים לשימוש במרפאה, הן מבחינת תקני החניה והן מבחינת סוג הלקוחות המגיעים לעסק והשפעותיו הסביבתיות. העוררת טענה, כי השימוש למרפאות אינו אחד השימושים המותרים לפי התכנית החלה, ולכן הנו שימוש חורג.

ועדת הערר אמנם דחתה את הערר בראש ובראשונה בנימוק של שיהוי, אך בד בבד גם נקבע, כי הפרשנות המוצעת על ידי הוועדה המקומית הנה אפשרית וסבירה. עוד צוין, כי בהתאם להלכה יש ליתן משקל בפרשנות הוראו התכנית- לדרך בה הוועדה המקומית נוהגת לפרשה מזה שנים, וזאת כאשר אותה פרשנות הנה אפשרית. במסגרת ההחלטה הובאו דוגמאות להחלטות ופסקי דין שבהם פורשו ייעודים ושימושים בצורה רחבה באופן שצמצם את הצורך בהיתר לשימוש חורג, וזאת כאשר זו הייתה מדיניות הוועדה המקומית והנוהג הקיים באותה רשות.

8 views0 comments

تعليقات


bottom of page