top of page

המשרד הצליח לבטל סיווג של חלק מדירת מגורים כמשרד, ושטח הנכס כולו סווג כדירת מגורים

מנהל ארנונה באזור השרון הוציא לבעלים של בית מגורים שומת ארנונה חדשה, וזאת בעקבות סקר נכסים שבוצע ברחבי המועצה, תוך שהוא מתיימר לתקן את שומת הארנונה הקודמת באופן רטרואקטיבי. התיקונים בשומה החדשה באו לידי ביטוי בסווג של חלק מדירת המגורים בסווג של משרדים, שהחיוב עבורו הנו בתעריף גבוה בהרבה מזה של המגורים. בנוסף, מנהל הארנונה קבע כי שטחו של הנכס גדול באופן משמעותי משטחו בעבר. הנישום פנה פעמים רבות למועצה ולמנהל הארנונה וניסה לשכנע אותם כי השומה החדשה אינה מבוססת על עובדות נכונות, ואף הזמין תשריט מדידה מטעמו והגיש השגה על השומה החדשה. אך ללא הועיל. מנהל הארנונה התעקש כי השומה החדשה הנה מדויקת ונכונה. משנשכרו שירותי משרדנו להגיש ערר על תשובת מנהל הארנונה להשגה, החלו מגעים עם היועצים המשפטיים של העירייה, וסוכם על עריכת מדידה נוספת של הנכס, שבה גם ייבדקו טענות הנישום בכל הנוגע לסווג הנכס. לאחר המדידה הנוספת ומגעים נוספים בין הצדדים, הודיע מנהל הארנונה כי הוא מקבל את כל טענותינו בשם הנישום, ושומת הארנונה תוקנה פעם נוספת, לשביעות רצונו של הנישום.

3 views0 comments

Comments


bottom of page